Dunakeszi Jézus Szíve Templom
     "Valamennyi családot megvédem és oltalmamba veszem,
      amely szükségeiben Isteni Szívemhez fordul,
      legyen bármilyen súlyos helyzetben."
       (részlet az Alacoque Szent Margit által kapott ígéretekből)
MENÜ

A húszas évek elején kezdődő munkát tehát 1944-ben siker koronázta. E heroikusnak is mondható küzdelem résztvevői közül külön ki kell emelni Lányi Ferencet (1883-1961.), akit a műhelytelepi egyházközség és a templom létrehozójának is tekinthetünk. A MÁV Igazgatóságtól 1924-ben kapta a megbízást a MÁV Főműhely és az akkörüli élet megszervezésére. 1927-ben nyert kinevezést. Rövid időn belül országos hírnévre tett szert szakmai, gazdasági, szociális, sport, kulturális és közösséget alakító vezetői tevékenysége révén. A templomépítés munkásságának koronája lett. Példás családi- és hitélete, szervezőkészsége, humanitása, tisztességes erkölcsön alapuló kapcsolatteremtő képessége tette lehetővé a templomépítéshez szükséges költségek előteremtését, számtalan jótékonysági rendezvény összehangolását. Műszaki tanácsosként ment nyugdíjba 1944. őszén. Elismerésül 1946-ban a Szent Gergely lovagrend keresztjével tüntették ki. A köztiszteletnek örvendő Körmendy Lajos 1924-től volt igazgatója a MÁV Elemi Iskolának. Napjait a szentmisén való kántori szolgálattal kezdte. A szentmiséken való részvételt tanítványaitól is elvárta. A telep minden egyházi és világi rendezvényének szervezője, résztvevője volt. 1946-ban MÁV főfelügyelőként nyugdíjazták. Kántorságát haláláig, 1951-ig folytatta.

A dunakeszi gyártelepi Jézus Szíve templom felépítésével lakóhelyünkön befejeződött kilenc év (1935-44.) templomépítő dicső korszaka. Szent Mihály templom bővítése 1936-37., Szent Imre templom 1935-39., evangélikus templom 1939., Jézus Szíve templom 1942-44. Álljon elöttünk – a nehéz idők ellenére – elődeink példamutató áldozatkészsége és hite!

 

 

A templom alapító okiratának szövege:

 

 

Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében
Dicsőség a mennyben Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek.
Üdv az olvasónak:

Megváltó Jézusunk születésének 1942. esztendejében megkezdett Mária országának megcsonkítása, nemzetünk gyászos árvasága és nagy szenvedése idején, amikor fiainak életük feláldozásával küzdenek az istenekkel Krisztus Király földi helytartója, XII. Pius római pápa áldásos uralkodásának 5., dr. Serédi jusztinian bíboros hercegprímási működésének 17., dr. Péteri József megyés főpásztorunk váci püspökségének 2. évében nagybányai Horty Miklós kormányzósága vitéz Sztorjay Döme miniszterelnöksége, vitéz Mérey László főispánsága, vitéz Sági József alispánsága, dr. Feh András főszolgabírósága, Szabó János községi bírósága és Závodszky Géza főjegyzősége alatt, Pest – Pilis – Solt – Kiskun vármegye területen, Budapest székesfőváros szomszédságában, Dunakeszi Községben a „Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága” által nagylelkűen átengedett területen Orosvai Láner Kornél államtitkár a MÁV igazgatósága elnökének áldozatkészsége folytán létrejött és egyházközségünknek átengedett terv szerint a dunakeszi főműhely alkalmazottainak nemes adakozásából és munkájával ómoraviczai Imrédy Kálmán államtitkár a MÁV igazgatóságának elnöke, sepsikőröspataki dr. Színte János miniszteri osztályfőnök, a MÁV igazgatósága elnökének helyettese dr. Beötley Kálmán kormányfőtanácsos, a gépészeti főosztály igazgatója Petur Alajos és Bronts Lajos kormányfőtanácsosok a gépészeti főosztály igazgatójának helyettesei: Kafka Károly műszaki főtanácsos, a műhelyi szakosztály főnök: Szirmai Zoltán műszaki főtanácsos – a műhelyi szakosztály főnökének helyettese idejében, amikor Dunakeszi község plébánosa Fieszl János címeres esperes, a Dunakeszi főműhely főnöke és a műhelytelepi Dunakeszi egyházközség elnöke Lányi Ferenc műszaki főtanácsos – a templomépítő egyesület ügyvezető Kerényi Béla műszaki tanácsos – főtitkára: ft. Délia István helyi lelkész, az egyházközség gondnoka Erdélyi Győző, pénztárosa Kiss Sándor, jegyzője nemes Káldos Endre, az egyháztanács tagjai: Cagányi Pál, Szirmai Zoltán, Győrvári Ferenc, Pék István, Fényi József, Peredi József és Tarnai Antal irányítása mellett lehetővé vált, hogy Pázmándi István építészmérnök, műegyetemi adjunktus tervei szerint és vezetésével vitéz Katona Mihály építészmérnök munkájával templomunk megépítését Isten dicsőségére Magyarország közeli feltámadásának reményében befejezhessük. Belsejét Csetényi Antal okleveles iparművész tervei alapján és munkájával díszíthessük és alapító okmányunkat a templom tengelyében, a szentély főoltár mögötti falában 1944. június 29-én a főműhelyi termelőmunka 19. évében alulírottak és a hívek jelenlétében elhelyezzük, aminek hű másolatát a váci püspöki a MÁV igazgatósága a dunakeszi községi és plébániai levéltárak őrzik. Az okmánnyal együtt elhelyezünk a hazánkban forgalomban levő érmekből egy-egy példányt, mégpedig egy-egy darab 1. 2. 10. 20. fillérest és egy-egy darab 1. 2. 5. pengőst.

Mikor alapító okmányunkat az alapkőbe elhelyezzük, kérjük az Egek Urát, árassza el szent kegyelmével munkánkat, óvja meg templomunkat minden veszélytől, hogy szerencsésen befejezve a lelkek javára sokáig fennálljon. Áldja, jutalmazza meg mindazokat, akiket a templom felépítését elősegítették és mindazokat, akik a templom falai között Hozzá fohászkodnak, és szenvedésükben gyógyulást, fájdalmakban enyhülést keresnek. Áldja meg a frigyet, amelyet a templomban kötnek. Áldja meg egyházközségünk lakóit, és adjon örök nyugodalmat és dicsőséges feltámadást az Isten irgalmában elhunytaknak. Hirdesse a dunakeszi műhelytelepi Jézus Szíve templom, hogy Isten nélkül nincs Haza, nincs Magyar Feltámadás, nincs Magyar Élet. Hirdesse, hogy az élet viharában egyedül Istenhez menekülhet az emberi lélek, és hogy csak Vele és Érette akarunk élni. Ámen.Kelt.: Dunakeszi, 1944. június 29-én.

 

fancy_nav_left.pngfancy_nav_right.png

 

Asztali nézet